حمایت از همتوان

هوا بس ناجوانمردانه سرد است

سرها در گریبان…

دوست من، تعداد زیادی از هموطنان ما جسمشان محدود شده است. گاهی در یک آن برچسب «انسان سالم» از آنها برداشته شده و به جایش برچسب «انسان معلول» رویشان خورده است. و گاهی ما ناخواسته این برچسب را به آنها تحمیل می کنیم.

می دانستی در ازای هر ۱۰ نفر ۱ نفرمان معلول است؟ ما هم با شنیدن این آمار جا خوردیم. از خود پرسیدیم اگر این همه معلول داریم، پس چرا نمی بینیمشان؟ غافل از اینکه او می خواهد ببینیمش، اما نمی تواند از خانه اش بیرون بیاید. شرایط نامساعد شهری و بی توجهی به مناسب سازی معابر و ساختمانها زنجیری شده بر دست و پای او. نمی بینیمش و خودمان را گول می زنیم که اصلاً نیست!

آن قدر غرق در زندگی مان شده ایم که دیگر ۱۰ نفر نیستیم، شده ایم ۹ نفر به اضافه ۱ نفر. گویی او دیگر از ما نیست. پس با خیال راحت شانه بالا می اندازیم یا انگشت اتهام را با خیال راحت به دیگران نشانه می رویم.
ما تصمیم گرفته ایم مفید باشیم. مؤثر باشیم. عملگرا باشیم. نمی خواهیم دیگر شانه بالا بیندازیم. می خواهیم به مسئولیت اجتماعی مان در قبال تک تک ۱۰ نفرمان پایبند باشیم.
تو هم اگر از منفعل بودن خسته شده ای، تو هم اگر می خواهی در این هوای بس ناجوانمردانه سرد، سر از گریبان بیرون آوری به ما بپیوند و پیام کمپین همتوان را به گوش دیگران نیز برسان.

همتوان را به دوستانت معرفی کن

به اشتراک بگذارید

Share this Post

حامی کمپین باش


معنویرسانه ایمالی