ثبت نام ویژه توانیابان

وایسا دنیا، اما من پیاده نمیشم!
دنیا بالا و پایین زیاد دارد. هر که نداند، تو این را خوب می دانی. بازیهایی دارد که من و تو از آنها سردرنمیآوریم. در زندگی بعضی هایمان تک لحظه هایی هست که مسیر زندگیمان را به جاده دیگری هدایت میکند. جاده ای ناهموار.
دوست من، تویی که به هر دلیلی اکنون در این جاده ناهمواری، من در قبال تو مسئولم. یعنی ما به حکم انسان بودنمان در قبال هم مسئولیم. کمک به تو برای اینکه دوباره روی پاهایت بایستی و توانمندی هایت را از نو شکوفا کنی وظیفه من است، نه لطف من.

بی انصافی دیده ای، می دانم…. تبعیض چشیده ای، می فهمم… اما اکنون امکانی ایجاد شده تا مهارتهای شغلی تو را نیز ببینند و به کار ببندند. پس به ما از توانمندی هایت بگو تا به تو از انسانهای با انصافی بگوییم که تصمیم گرفته اند به مسئولیت اجتماعی خود در قبال دیگر اعضای جامعه پایبند باشند.

کمپین همتوان تصمیم گرفته با همکاری نهادها و کارفرمایان، زیرساختی ایجاد کند تا شما توان یابان عزیز بتوانید از خانه خود به صورت دورکاری صاحب درآمد و یک شغل مطمئن شوید.

ثبت نام کارجویان توان یاب در کمپین همتوان


زنمردمنشیطراح گرافیستبرنامه نویسمترجم